• കണക്റ്റർ ബാനർ1-23.11.17
  • കണക്റ്റർ ബാനർ2-23.11.16

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

പുതിയതായി വന്നവ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

  • ISO 90011-1_1
  • വീട്
  • സംഭരണശാല

ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഓട്ടോമോട്ടീവ്, വ്യാവസായിക കണക്ടറുകളുടെ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കണക്റ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്, ആംഫെനോൾ, ജോൺ ഹോൺ എന്നിവയെക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ട്, കൂടാതെ ഞങ്ങൾ TE, Deutsch, Molex, Sumitomo, Yazaki, APTIV, KET, KUM, JAE മുതലായവയുമായി ഇടപെടുന്നു.

ഞങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളും യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും ഗുണനിലവാര പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ 15 ദിവസത്തെ റീഫണ്ട് സേവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2017-ൽ ആരംഭിച്ചത് ഒരു കുടുംബ ബിസിനസ്സായി, കുറച്ച് ചെറിയ വയർ ഹാർനെസ് ഫാക്ടറികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ, ബിസ്‌ലിങ്ക്, ഫുജികുറ, ലക്‌സ്‌ഷെയർ, ഹുഗുവാങ് ഓട്ടോ ഹാർനെസ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖ വയർ ഹാർനെസ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നേടിയതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന മൂല്യം സത്യസന്ധതയാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും.

ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഇൻ-സ്റ്റോക്ക് ഇനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച വില ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും